انجمن مرده ها | dead forum ()
مرد خای نویسنده: - ۱۳۸٩/٢/٢٦

Yitzhak Mordechai.jpg

اسحاق مردخای, (در عبری: יצחק מרדכי) Yitzhak Mordechaiوزیر دفاع سابق و عضو سابق کابینه دوازده نفره اسرائیل از سال 1996 تا 1999 بود. وی متولد سال 1944 در کردستان عراق است که در زمان تشکیل کشور اسرائیل به همراه پدر و دیگر اعضای خانواده به این کشور مهاجرت کرد.

      

    

  منابع

منبع:اینترنت

  نظرات ()
dead forum|Anjoman-e morde‌hā  
Dustān-e man Qalam bān | Their pens safheye | mesr Rangbāreh | Colours About Antiquities | žarfsām A voice | Xod sedā Literature, poetry | Še’rābeh Xod-sahne bādān |director-1 Siaās Xān | Policys Afsāne‌ye do mard | g××× k safahaat | Oburche numberone1| sedāsouye sarnevešt Dān nāme | Traditional knowledge Kojāy Kohanā |whither Navāzin | Music Besyār andi‌šān | philosophy